فهرست همکاران

استاد مسعود درخشان


عضو ارشد از 4 تیر 1396
دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، نفت وانرژی،‌اقتصاد ریاضی و سنجی
ساکن در استان تهران، شهر تهران

این کارنامه متعلق است به:
پروفسور درخشان
تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.